Ð?нÑ?оÑ?маÑ?ия и описание: Appartamenti in Agriturismo ????? Arezzo в Toscana, Castiglion Fiorentino

 • ?аезд
 • ??езд
 • X
 • 2 ?з?осл?е
  0 ?е?и

 • Arezzo, Castiglion Fiorentino
 • 34 ?оли?ес?во спал?н?? мес?
 • 75€ ?инимал?ное коли?ес?во дней - 525€ ?инимал?ное коли?ес?во недел?
 • Разгово?н?й английский Разгово?н?й и?ал?янский
 • Тип: Апа??амен?? в доме на ?е?ме
?б?а?и?е внимание, ??о э?о? о?ел? пе?евел с??ани?? в искомом яз?ке.
?? може?е п?осмо??е?? полн?? ве?си? с ?о?ог?а?иями и описаниями, в?б?ав один из след???и? яз?ков:

Усл?ги

 • ?б?ие ?сл?ги:
  ?е?ская иг?овая пло?адка
  ?а?ковка
  ??ис??с?в?е? владеле?
  ??опление
  ?ос??п для инвалидов
  Раз?е?ено п?оживание с дома?ними живо?н?ми
  ?онди?ионe?
  ?ассейн
  Сп??никовое ?елевидение
  ?а?бек?
  ?е?ская к?ова?ка
  На??жное осве?ение
  С?и?ал?ная ма?ина
  ??ос??ни - поло?ен?а (еженедел?ная смена)
  ?кон?а?ел?ная ?бо?ка
  Сл?жба ?егис??а?ии и обсл?живания гос?ей
 • Те?ни?еское обсл?живание:
  ?одкл??ение к ?н?е?не??
  Wi-Fi дос??п к ?н?е?не??.
 • Спо??ивная ин??ас???к???а:
  ??о?а
  ?е?ий ???изм
  Р?боловс?во
  Нас?ол?н?й ?еннис
 • Усл?ги на о?к???ом возд??е:
  ??ока? велосипедов

Nearby services and places

 • 2 Km. Рес?о?ан-пи??е?ия

 • 2 Km. С?пе?ма?ке?

 • 2 Km. ?а? - ?а?е

 • 5 Km. ?да

 • 5 Km. Цен?? го?ода

 • 5 Km. Химик

 • 6 Km. ?ол?ни?а

Условия

Но?ма?ивн?е положения

 • ??емя п?иб??ия: о? 16:00 - до 20:00
 • ??емя о?п?авления: ??б??? из номе?а необ?одимо до 10:00
 • ??и п?иб??ии не в ?казанное в?емя ?беди?ел?ная п?ос?ба сооб?и?? нам об э?ом как можно ско?ее.

??едопла?а

?ап?ос на б?они?ование: ? ка?ес?ве га?ан?ии б?они?ования необ?одима к?еди?ная ка??а

Способ опла?? п?иня?: ??еди?ная ка??а

??инимаем к?еди?н?е ка???: visa mastercard amex diners europecard